logo
Einträge (Neu) Geplante Fänge Shiny-Dex (Sprites) Shiny-Statistiken

Shiny Pokemon Statistiken

Anzahl Pokemon
Dex -Einträge (alle)
Legitime Dex-Einträge
Legitime Dex-Einträge (tauschlos)
Alle Pokemon
809
672 (83.1 %)
672 (83.1 %)
660 (81.6 %)
Generation I
151
151 (100 %)
151 (100 %)
150 (99.3 %)
Generation II
100
100 (100 %)
100 (100 %)
100 (100 %)
Generation III
135
135 (100 %)
135 (100 %)
133 (98.5 %)
Generation IV
107
107 (100 %)
107 (100 %)
104 (97.2 %)
Generation V
156
67 (42.9 %)
67 (42.9 %)
66 (42.3 %)
Generation VI
72
38 (52.8 %)
38 (52.8 %)
35 (48.6 %)
Generation VII
86
74 (86 %)
74 (86 %)
72 (83.7 %)
Unb. Generation
2
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)